Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del disposat en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web i la informació relativa al preu dels productes/serveis que s’ofereixen a través del mateix:

 • Titular: David Puertas (AXIS, Centre d’Osteopatia i Fisioteràpia)
 • Direcció: C/Castelló, 5. 08770 Sant Sadurní d’Anoia
 • E-mail: davidpuertas@centreaxis.com
 • Telèfono: 93.818.33.49
 • N.I.F: 46.767.407-N

PROPIETAT INTELECTUAL

Els continguts del lloc web (URL), tant texte, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exlucisva d’AXIS i estan amparats per la normativa reguladora de la Propietat Intelectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció , modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

AXIS, és el titular exclusiu de tots els drets de propietat intelectual, industrial i anàlegs que poguéssin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats a favor d’AXIS, tots els drets sobre qualsevol Contingut, Servei o element de la seva propietat que s’incorporaran en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

Aquells elements que conformen l’apariència visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web:

 • l’arquitectura de navegació
 • el codi font de les pàgines web
 • imatges
 • gravacions
 • programes d’ordinador
 • base de dades
 • tecnologia
 • logotips
 • signes distintius

AXIS es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda a la seva web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.
La companyia no garantitza la inexistència d’interrupcions o errors en l’accès al lloc web, ni assumirà responsabilitat alguna per problemes tècnics o errors que es produeixin durant la conexió a Internet.

Tampoc garantitza l’ausència de virus ni d’altres elements que puguin produïr alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produïr en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Reserva de Drets: L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de qualsevol altra forma modificar:

Aquelles notes, llegenes, indicacions o símbols que bé AXIS o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietat en materia de propietat intelectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® y ™, etc.).

Els dispositiu tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremptes digitals, etc.).

AXIS autoritza als usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els Serveis i visutlitzant els Continguts que aquí s’incorporin.

L’accés, visualització i, en el seu cas, descàrrega de Continguts i/o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials.

AXIS es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intelectual i industrial que tingui sobre els mateixos. AXIS no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva propietat diferent de la que expressament es detalla en la present clàusula.

Llicència d’enllaços: Tot enllaç de tercers en aquest web deurà ser-ho a la seva pàgina principal o d’entrada.

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web deuran complir les condicions següents que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de la estipulada en la present clàusula requerirà la previa acceptació per escrit d’AXIS.

L’usuari no podrà reproduír, ni imitar, total o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni la aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços enssamblats (“link inline”) de les pàgines d’AXIS.

No es crearà un browser, marc, ni un entor o barra de navegació sobre les pàgines del Lloc Web.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratories sobre el Lloc Web, AXIS o qualsevol de les propietats AXIS i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que AXIS colabora o és un soci col.laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en le que s’estableix l’enllaç.

La pàgina web en la que s’estableixi un enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rotul d’establiment, denominació, logotip, eslogan o altres signes distintius perteneixents a AXIS, excepció feta d’aquells signes que formin part dle mateix enllaç a aquelles altres Propietats que hagin sigut llicenciades amb anterioritat per escrit a AXIS.

La pàgina web en la que s’estableixi un enllaç no contindrà informacions o continguts il.lícits, contraris a la moral, a les bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts o serveis.

AXIS es reserva el dret d’empendre les accions legals que corresponguin contra qui incumpleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:

Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes ilícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedit la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d’AXIS.
Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intelectual o industrial perteneixents a l’entitat o a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut previament dels seus titulars l’autorització necessari per portar a terme l’ús que efectús o pretén efectuar.
Reproduïr, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, a menys que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) d’AXIS o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en els equips informàtics.
La obtenció o inclús l’intent d’obtenció dels continguts empleant per això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.
AXIS exclou, amb tota l’extensió permesa por l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenió o accés als continguts, i en particular, tot i que de mode exclusui, pels danys i perjudicis que puguin ocasionar.